CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 2

Lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ JAVASE, C#, PHP & phân tích hệ thống thông tin.

Sinh viên FPT – APTECH được học Học các kỹ năng lập trình chuyên sâu với hai ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới là Java và C#. Viết thành thạo các phần mềm ứng dụng bằng JavaSE. Tiếp đó là phát triển website động chuyên nghiệp với công nghệ PHP & MySQL. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các công cụ, mô hình để phân tích chức năng và yêu cầu của hệ thống thông tin.

Các môn học bao gồm:

  • Markup Language and JSON
  • Application Development Fundamentals-I
  • Application Development Fundamentals-II
  • Information Systems Analysis
  • Web Application Development using PHP
  • Dynamic Websites
  • Application Programming
  • Project (JAVA/PHP)

Sau khi hoàn tất sinh viên sẽ làm được:

  • Trở thành lập trình viên JAVA/PHP chuyên nghiệp.
  • Phân tích hệ thống thông tin nhằm phục vụ cho việc xây dựng và phát triển phần mềm.