Giảng viên FPT Aptech
Giảng viên FPT Aptech

Mục tiêu đào tạo: Người học thành thạo các kỹ năng chuyên môn và đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo: Sinh viên phải biết làm và làm 1 cách thành thạo, biết phát triển 1 cách thông minh những gì trường đã dạy ngay khi đang học và khi đã đi làm.

Mục tiêu đào tạo: Kỹ năng diễn giải hiện đại, Phương pháp giảng dạy

Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức, tư duy và kỹ năng về lập trình. Học là phải làm được.

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho SV kiến thức cơ bản, kỹ năng lập trình, từ đó SV có thể nắm bắt được những công nghệ mới.

Mục tiêu đào tạo: Kỹ năng diễn giải hiện đại, Phương pháp giảng dạy

Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức, tư duy và kỹ năng về lập trình. Học là phải làm được.

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho SV kiến thức cơ bản, kỹ năng lập trình, từ đó SV có thể nắm bắt được những công nghệ mới.

Mục tiêu đào tạo: Kỹ năng diễn giải hiện đại, Phương pháp giảng dạy

Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức, tư duy và kỹ năng về lập trình. Học là phải làm được.

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho SV kiến thức cơ bản, kỹ năng lập trình, từ đó SV có thể nắm bắt được những công nghệ mới.

Mục tiêu đào tạo: Kỹ năng diễn giải hiện đại, Phương pháp giảng dạy