(Post 03/09/2010) Bài viết này sẽ minh họa các phương pháp sử dụng khác nhau của mệnh đề “For Attach” nhằm vượt qua những điểm hạn chế gặp phải khi sử dụng sp_attach_db và sp_attach_single_file_db.

Trong SQL Server 7.0, Microsoft đã giới thiệu hai thủ tục lưu trữ hệ thống là sp_attach_db và sp_attach_single_file_db, giúp các nhà quản trị cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn khi thực hiện các tác vụ sau:

  • Attach trực tiếp các file .MDF và .LDF vào máy chủ bằng cách sử dụng thủ tục lưu trữ hệ thống sp_attach_db.
  • Chỉ Attach các file .MDF bằng cách sử dụng thủ tục lưu trữ hệ thống sp_attach_single_file_db.
  • Detach cơ sở dữ liệu khỏi máy chủ bằng cách sử dụng sp_detach_db. Copy các file .MDF tới máy chủ khác rồi sau đó attach lại vào cả hai máy chủ bằng cách sử dụng thủ tục lưu trữ hệ thống sp_attach_db.

Mặc dù cả hai thủ tục này đều hữu ích với các chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, thế nhưng vẫn có những hạn chế nhất định, đó là:

  • Bạn không thể attach nhiều file log
  • Bạn không thể attach nhiều hơn 16 file

Trong phiên bản SQL Server 2008, Microsoft công bố rằng các thủ tục lưu trữ hệ thống trên sẽ bị “bỏ xó”. Thay vào đó, Microsoft bổ sung mệnh đề “For Attach” trong câu lệnh “Create Database” của SQL.

Bài viết này sẽ minh họa các phương pháp sử dụng khác nhau của mệnh đề “For Attach” nhằm vượt qua những điểm hạn chế gặp phải khi sử dụng sp_attach_db và sp_attach_single_file_db.

Giả dụ chúng ta có cơ sở dữ liệu “MyDB1” với một file .MDF và một file .LDF tại vị trí
‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database DataData File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data File’. Khởi tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng đoạn mã Transact SQL sau đây.

Use Master
go
CREATE DATABASE MyDB1
ON
( NAME = MyDB1_dat,
FILENAME = ‘C:Program Files
Microsoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATA
Summary Database DataData File for Monthly Archive
Microsoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf’,
SIZE = 10,
MAXSIZE = 50,
FILEGROWTH = 5 )
LOG ON
( NAME = MyDB1_log,
FILENAME = ‘C:Program Files
Microsoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATA
Summary Database DataData File for Monthly Archive
Microsoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf’,
SIZE = 5MB,
MAXSIZE = 25MB,
FILEGROWTH = 5MB )
GO

Bây giờ hãy thử detach cơ sở dữ liệu này và attach lại bằng cách sử dụng sp_detach_db và sp_attach_db. Chạy đoạn mã T-SQL sau đây:

use master
go
sp_detach_db ‘MyDB1’
go

sp_attach_db ‘MyDb1’,
‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf’,
‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf’
GO

Bạn có thể attach cơ sở dữ liệu trên bằng cách sử dụng lệnh “Create database” với mệnh đề “For Attach” như sau:

use master
go
sp_detach_db ‘MyDB1’
go

CREATE DATABASE MyDB1
ON
(
FILENAME = ‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf’
),
(
FILENAME = ‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf’
) for Attach
go

Bây giờ hãy detach cơ sở dữ liệu MyDB1 sau đó xóa file .LDF, tiếp theo attach lại sử dụng thủ tục lưu trữ hệ thống sp_attach_single_file_db bằng cách thực thi đoạn mã T-SQL sau:

use master
go
sp_detach_db ‘MyDB1’
go
exec master..xp_cmdshell ‘del “C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf”‘
go

Lưu ý: Trong đoạn mã trên tôi sử dụng xp_cmdshell để xóa file .LDF. Bạn sẽ nhận thông báo lỗi sau đây nếu xp_cmdshell chưa được kích hoạt:

Msg 15281, Level 16, State 1, Procedure xp_cmdshell, Line 1
SQL Server blocked access to procedure ‘sys.xp_cmdshell’ of component ‘xp_cmdshell’ because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of ‘xp_cmdshell’ by using sp_configure. For more information about enabling ‘xp_cmdshell’, see “Surface Area Configuration” in SQL Server Books Online.

Bạn có thể kích hoạt xp_cmdshell bằng cách dùng đoạn mã T-SQL sau:

use master
go
sp_configure ‘show advanced options’,1
go
reconfigure with override
go
sp_configure ‘xp_cmdshell’,1
go
reconfigure with override
go

Ngoài ra, bạn có thể xóa file .LDF bằng cách dùng lệnh “Del” từ dấu nhắc lệnh MS-DOS.

Bây giờ hãy attach riêng file .MDF bằng cách sử dụng sp_attach_single_file_db. Chạy câu lệnh sau đây:

use master
go
sp_attach_single_file_db ‘MyDB1’,
‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf’
go

Kết quả

File activation failure. The physical file name
“C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf” may be incorrect.
New log file ‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1_log.LDF’ was created.

Bạn có thể attach riêng file .MDF của cơ sở dữ liệu trên bằng cách sử dụng lệnh “Create database” với mệnh đề “For ATTACH_REBUILD_LOG” như sau:

use master
go
sp_detach_db ‘MyDB1’
go
exec master..xp_cmdshell ‘del
“C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1_log.ldf”‘
go

Lưu ý: Khi file log được tạo lại, SQL Server tự động thêm hậu tố “_log” vào tên file.

CREATE DATABASE MyDB1
ON
(
FILENAME = ‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf’
) for ATTACH_REBUILD_LOG

Kết quả:

File activation failure. The physical file name “C:Program FilesMicrosoft SQL Server
MSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database DataData File for
Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1_log.LDF” may be incorrect.
New log file ‘C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database
DataData File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1_log.LDF’ was created.

Kết luận

Bài viết trên đã minh họa cách sử dụng câu lệnh “Create Database” với mệnh đề “For Attach” và “for ATTACH_REBUILD_LOG” đối với một file .MDF đơn và một file .LDF đơn. Trong bài viết tiếp theo, các bạn sẽ được giới thiệu cách làm việc với nhiều file .MDF và .LDF.

(theo Database Journal)

FPT Aptech – Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế

FPT Aptech trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT có hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình viên quốc tế tại Việt Nam, và luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên và nhà tuyển dụng.
0981578920
icons8-exercise-96